กำหนดการรับข้อสอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ประจำปี ๒๕๖๒ ผ่านอินเตอร์เน็ต

นักธรรมชั้นตรี

สอบวันที่ ๗ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ: เมื่อรับข้อสอบแล้วสามารถเปิดได้ทันที ไม่ต้องรอรหัสเปิดข้อสอบทางโทรศัพท์หรือหน้าเว็บ

ประเภท-ชั้นวิชาดาวน์โหลดข้อสอบ วันที่
นักธรรมชั้นตรีกระทู้หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
นักธรรมชั้นตรีธรรมหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
นักธรรมชั้นตรีพุทธหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
นักธรรมชั้นตรีวินัยหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว

นักธรรมชั้นโท-เอก

สอบวันที่ ๑๓ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ: เมื่อรับข้อสอบแล้วสามารถเปิดได้ทันที ไม่ต้องรอรหัสเปิดข้อสอบทางโทรศัพท์หรือหน้าเว็บ

ประเภท-ชั้นวิชาดาวน์โหลดข้อสอบ วันที่
นักธรรมชั้นโทกระทู้วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นโทธรรมวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นโทพุทธวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นโทวินัยวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นเอกกระทู้วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นเอกธรรมวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นเอกพุทธวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นเอกวินัยวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๕๐ น.

ธรรมศึกษาทุกชั้น - ทุกช่วงชั้น

สอบวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

วิธีพิมพ์ข้อสอบปรนัยเป็นกระดาษยาว/Legal/F14

หมายเหตุ: เมื่อรับข้อสอบแล้วสามารถเปิดได้ทันที ไม่ต้องรอรหัสเปิดข้อสอบทางโทรศัพท์หรือหน้าเว็บ

ประเภท-ชั้นวิชาดาวน์โหลดข้อสอบ วันที่
ธรรมศึกษาชั้นตรีกระทู้วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นตรีธรรมวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๕ น.
ธรรมศึกษาชั้นตรีพุทธวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นตรีวินัยวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๕๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นโทกระทู้วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นโทธรรมวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๕ น.
ธรรมศึกษาชั้นโทพุทธวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นโทวินัยวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๕๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นเอกกระทู้วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นเอกธรรมวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๕ น.
ธรรมศึกษาชั้นเอกพุทธวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นเอกวินัยวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๕๐ น.

ธรรมศึกษาทุกชั้น (กศน.)

สอบวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

วิธีพิมพ์ข้อสอบปรนัยเป็นกระดาษยาว/Legal/F14

หมายเหตุ: เมื่อรับข้อสอบแล้วสามารถเปิดได้ทันที ไม่ต้องรอรหัสเปิดข้อสอบทางโทรศัพท์หรือหน้าเว็บ

ประเภท-ชั้นวิชาดาวน์โหลดข้อสอบ วันที่
ธรรมศึกษาชั้นตรีกระทู้วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นตรีธรรมวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๑๕ น.
ธรรมศึกษาชั้นตรีพุทธวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๔๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นตรีวินัยวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นโทกระทู้วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นโทธรรมวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๑๕ น.
ธรรมศึกษาชั้นโทพุทธวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๔๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นโทวินัยวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นเอกกระทู้วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นเอกธรรมวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๑๕ น.
ธรรมศึกษาชั้นเอกพุทธวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๔๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นเอกวินัยวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ติดต่อสำนักงาน

ติดขัดปัญหาประการใด โปรดติดต่อหมายเลข
๐-๒๖๒๙-๔๓๐๐-๔ (อัตโนมัติ ๕ หมายเลข)