กำหนดการรับข้อสอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านอินเตอร์เน็ต

นักธรรมชั้นตรี

สอบวันที่ ๑๕ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ: เมื่อรับข้อสอบแล้วสามารถเปิดได้ทันที ไม่ต้องรอรหัสเปิดข้อสอบทางโทรศัพท์หรือหน้าเว็บ

ประเภท-ชั้นวิชาดาวน์โหลดข้อสอบ วันที่
นักธรรมชั้นตรีกระทู้หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
นักธรรมชั้นตรีธรรมหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
นักธรรมชั้นตรีพุทธหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
นักธรรมชั้นตรีวินัยหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว

นักธรรมชั้นโท-เอก

สอบวันที่ ๒๑ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

หมายเหตุ: เมื่อรับข้อสอบแล้วสามารถเปิดได้ทันที ไม่ต้องรอรหัสเปิดข้อสอบทางโทรศัพท์หรือหน้าเว็บ

ประเภท-ชั้นวิชาดาวน์โหลดข้อสอบ วันที่
นักธรรมชั้นโทกระทู้วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นโทธรรมวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นโทพุทธวันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นโทวินัยวันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นเอกกระทู้วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นเอกธรรมวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นเอกพุทธวันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นเอกวินัยวันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๕๐ น.

ธรรมศึกษาทุกชั้น - ทุกช่วงชั้น

สอบวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วิธีพิมพ์ข้อสอบปรนัยเป็นกระดาษยาว/Legal/F14

หมายเหตุ: เมื่อรับข้อสอบแล้วสามารถเปิดได้ทันที ไม่ต้องรอรหัสเปิดข้อสอบทางโทรศัพท์หรือหน้าเว็บ

ประเภท-ชั้นวิชาดาวน์โหลดข้อสอบ วันที่
ธรรมศึกษาชั้นตรีกระทู้วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นตรีธรรมวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๑๕ น.        
ธรรมศึกษาชั้นตรีพุทธวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นตรีวินัยวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๕๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นโทกระทู้วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นโทธรรมวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๑๕ น.        
ธรรมศึกษาชั้นโทพุทธวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นโทวินัยวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๕๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นเอกกระทู้วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นเอกธรรมวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๑๕ น.        
ธรรมศึกษาชั้นเอกพุทธวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นเอกวินัยวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๕๐ น.        

ติดต่อสำนักงาน

ติดขัดปัญหาประการใด โปรดติดต่อหมายเลข
๐-๒๖๒๙-๔๓๐๐-๔ (อัตโนมัติ ๕ หมายเลข)