กำหนดการรับข้อสอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ประจำปี ๒๕๖๓ ผ่านอินเตอร์เน็ต

ธรรมศึกษาทุกชั้น - ทุกช่วงชั้น

สอบวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

วิธีพิมพ์ข้อสอบปรนัยเป็นกระดาษยาว/Legal/F14

หมายเหตุ: เมื่อรับข้อสอบแล้วสามารถเปิดได้ทันที ไม่ต้องรอรหัสเปิดข้อสอบทางโทรศัพท์หรือหน้าเว็บ

ประเภท-ชั้นวิชาดาวน์โหลดข้อสอบ วันที่
ธรรมศึกษาชั้นตรีกระทู้วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นตรีธรรมวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๑๕ น.        
ธรรมศึกษาชั้นตรีพุทธวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นตรีวินัยวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๕๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นโทกระทู้วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นโทธรรมวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๑๕ น.        
ธรรมศึกษาชั้นโทพุทธวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นโทวินัยวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๕๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นเอกกระทู้วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นเอกธรรมวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๑๕ น.        
ธรรมศึกษาชั้นเอกพุทธวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นเอกวินัยวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๕๐ น.        

ธรรมศึกษาทุกชั้น (กศน.)

สอบวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

วิธีพิมพ์ข้อสอบปรนัยเป็นกระดาษยาว/Legal/F14

หมายเหตุ: เมื่อรับข้อสอบแล้วสามารถเปิดได้ทันที ไม่ต้องรอรหัสเปิดข้อสอบทางโทรศัพท์หรือหน้าเว็บ

ประเภท-ชั้นวิชาดาวน์โหลดข้อสอบ วันที่
ธรรมศึกษาชั้นตรีกระทู้วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นตรีธรรมวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๑๕ น.
ธรรมศึกษาชั้นตรีพุทธวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๔๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นตรีวินัยวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นโทกระทู้วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นโทธรรมวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๑๕ น.
ธรรมศึกษาชั้นโทพุทธวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๔๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นโทวินัยวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นเอกกระทู้วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นเอกธรรมวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๑๕ น.
ธรรมศึกษาชั้นเอกพุทธวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๔๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นเอกวินัยวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ติดต่อสำนักงาน

ติดขัดปัญหาประการใด โปรดติดต่อหมายเลข
๐-๒๖๒๙-๔๓๐๐-๔ (อัตโนมัติ ๕ หมายเลข)